बापू - तेरे ते आई.टी.आई करवा दी

बापू - तेरे ते आई.टी.आई करवा दी
तु घर कॆ तार भी ठिक ना कर सकदा

मिस्त्री बुलवाणा पड़े स -

छोरो बोल्यो - बापू जी आई टी आई खाण कमाण खातर करि स, चिप कॆ मरण खातर ना करी ॥

Funny Video

Total views: 293
Views today: 0
Total views: 480
Views today: 1
Total views: 319
Views today: 0
Total views: 281
Views today: 0
Total views: 301
Views today: 0
Total views: 973
Views today: 0
Total views: 881
Views today: 0
Total views: 832
Views today: 0
Total views: 861
Views today: 0
Total views: 913
Views today: 1