बापू - तेरे ते आई.टी.आई करवा दी

बापू - तेरे ते आई.टी.आई करवा दी
तु घर कॆ तार भी ठिक ना कर सकदा

मिस्त्री बुलवाणा पड़े स -

छोरो बोल्यो - बापू जी आई टी आई खाण कमाण खातर करि स, चिप कॆ मरण खातर ना करी ॥

Funny Video

Total views: 167
Views today: 0
Total views: 274
Views today: 0
Total views: 196
Views today: 0
Total views: 165
Views today: 0
Total views: 162
Views today: 0
Total views: 855
Views today: 0
Total views: 756
Views today: 0
Total views: 712
Views today: 0
Total views: 758
Views today: 0
Total views: 761
Views today: 0