बापू - तेरे ते आई.टी.आई करवा दी

बापू - तेरे ते आई.टी.आई करवा दी
तु घर कॆ तार भी ठिक ना कर सकदा

मिस्त्री बुलवाणा पड़े स -

छोरो बोल्यो - बापू जी आई टी आई खाण कमाण खातर करि स, चिप कॆ मरण खातर ना करी ॥

Funny Video

Total views: 1,083
Views today: 1
Total views: 803
Views today: 1
Total views: 227
Views today: 0
Total views: 395
Views today: 0
Total views: 395
Views today: 0
Total views: 395
Views today: 0
Total views: 922
Views today: 0
Total views: 1,023
Views today: 0
Total views: 874
Views today: 0
Total views: 1,013
Views today: 0