बापू - तेरे ते आई.टी.आई करवा दी

बापू - तेरे ते आई.टी.आई करवा दी
तु घर कॆ तार भी ठिक ना कर सकदा

मिस्त्री बुलवाणा पड़े स -

छोरो बोल्यो - बापू जी आई टी आई खाण कमाण खातर करि स, चिप कॆ मरण खातर ना करी ॥

Funny Video

Total views: 250
Views today: 0
Total views: 385
Views today: 2
Total views: 255
Views today: 0
Total views: 226
Views today: 1
Total views: 232
Views today: 1
Total views: 917
Views today: 1
Total views: 817
Views today: 2
Total views: 772
Views today: 0
Total views: 811
Views today: 0
Total views: 844
Views today: 0