बापू - तेरे ते आई.टी.आई करवा दी

बापू - तेरे ते आई.टी.आई करवा दी
तु घर कॆ तार भी ठिक ना कर सकदा

मिस्त्री बुलवाणा पड़े स -

छोरो बोल्यो - बापू जी आई टी आई खाण कमाण खातर करि स, चिप कॆ मरण खातर ना करी ॥

Funny Video

Total views: 105
Views today: 0
Total views: 180
Views today: 0
Total views: 135
Views today: 0
Total views: 104
Views today: 0
Total views: 110
Views today: 0
Total views: 783
Views today: 1
Total views: 712
Views today: 0
Total views: 669
Views today: 0
Total views: 711
Views today: 1
Total views: 714
Views today: 0