बापू - तेरे ते आई.टी.आई करवा दी

बापू - तेरे ते आई.टी.आई करवा दी
तु घर कॆ तार भी ठिक ना कर सकदा

मिस्त्री बुलवाणा पड़े स -

छोरो बोल्यो - बापू जी आई टी आई खाण कमाण खातर करि स, चिप कॆ मरण खातर ना करी ॥

Funny Video

Total views: 50
Views today: 7
Total views: 65
Views today: 3
Total views: 69
Views today: 1
Total views: 49
Views today: 1
Total views: 58
Views today: 0
Total views: 729
Views today: 4
Total views: 652
Views today: 0
Total views: 628
Views today: 0
Total views: 661
Views today: 0
Total views: 666
Views today: 0